• مزایده  خودروی  ال نود 91 مشکی ( مزایده خودرو و ملک )