• مزایده  یک دستگاه بیل مکانیکی کومانتسو ( مزایده خودرو و ملک )