• مزایده  خودرو سواری پژو پارس  به سیستم xu7/cng( مزایده خودرو و ملک )