• مزایده ششدانگ عرصه واعیان عمارت مسکونی ( مزایده خودرو و ملک )