• مزایده  404176.56 مترمربع سند مالکیت ششدانگ( مزایده خودرو و ملک )