• مزایده مدل زانتیا 89SXبه رنگ سفیدروغنی( مزایده خودرو و ملک )