• مزایده  پراید تیپ صبا (جی ال ایکس ) 78 !( مزایده خودرو و ملک )