• مزایده شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی( مزایده خودرو و ملک )