• مزایده سمند تیپ :ایکس 7- مدل 84( مزایده خودرو و ملک )