• مزایده خودرو سواری پیکان تیپ 1600 ( مزایده خودرو و ملک )