• مزایده  تیپ: نیسان ماکسیما، مدل: 1382( مزایده خودرو و ملک )