• مزایده  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 160متر ( مزایده خودرو و ملک )