• مزایده ششدانگ سه باب مغازه( مزایده خودرو و ملک )