• مزایده يك دستگاه خودروی تیبا 2( مزایده خودرو و ملک )