• مزایده خودرو سواری سایپا تیپ تیبا ( مزایده خودرو و ملک )