• مزایده يك دستگاه اتومبيل ساينا 98( مزایده خودرو و ملک )