• مزایده يك دستگاه خودرو پراید ( مزایده خودرو و ملک )