• مزایده  کامیون بنز مدل 1392( مزایده خودرو و ملک )