• مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید رنگ  خاکستری ( مزایده خودرو و ملک )