• مزایده  شش دانگ يك باب خانه بمساحت 905/55 متر( مزایده خودرو و ملک )