• مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید( مزایده خودرو و ملک )