• مزایده  رنگ: خاكستري متاليك - تيپ: پارس ( مزایده خودرو و ملک )