• مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید80( مزایده خودرو و ملک )