• مزایده  یکدستگاه خودرو سواری پراید تیپ صبا( مزایده خودرو و ملک )