• مزایده  موتور سيكلت رايكا تيپ 125ccساخت83( مزایده خودرو و ملک )