• مزایده خودرو سواری سمند ال ایکس سفید 86( مزایده خودرو و ملک )