• مزایده  یک دستگاه سواری پژو پارس رنگ سفید( مزایده خودرو و ملک )