• مزایده يك دستگاه سواري پژو 206 به شماره انتظامي 91 – 491 ب 22 به رنگ نقره اي متاليك ، مدل 1383( مزایده خودرو و ملک )