• مزایده خودروی پراید 111 رنگ نوک مدادی ( مزایده خودرو و ملک )