• مزایده یک دستگاه موتورسیکلت 125 ( مزایده خودرو و ملک )