• مزایده  خودروی سایپا 131 SX ( مزایده خودرو و ملک )