• مزایده  یکدستگاه سواری پراید سبز( مزایده خودرو و ملک )