• مزایده سواري سيستم پرايد تيپ 111 سوخت بنزين( مزایده خودرو و ملک )