• مزایده خودرو از نوع سواری آردی بارنگ طوسی( مزایده خودرو و ملک )