• مزایده  یک دستگاه موتورسیکلت آرشیا تیپ 125cc ( مزایده خودرو و ملک )