• car

توضیحات

مزایده ششدانگ یکبابخانه به مساحت سیصد و سی و نه متر و بیست دسیمتر مربع- شش دانگ یکباب خانه واقع در بندرعباس .......ر به مساحت 339/20 متر مربع با مشخصات قسمتی به صورت عرصه با دیوار کشی و نیز در ضلع جنوبی آن اعیانی احداثی در دو طبقه با قدمت بالای 30 سال که حسب مدارک ابرازی اعیانی آن به مساحت حدود 232/29 متر مربع بوده که مشتمل بر 88/29 متر مربع آن 4 باب مغازه و راه پله در طبقه همکف و یک طبقه بالای آن با اسکلت فلزی و نمای آجری و نیز اعیانی شمالی میباشد با عنایت به مراتب فوق و با توجه به موقعیت، مساحت و کاربری ملک و در نظر گرفتن عوامل موثر و سایر مولفه های کارشناسی ، ارزش پایه مزایده ملک مورد بازدید شامل ................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

197806

استان برگزاری

هرمزگان

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه