• مزایده  خودرو سواری پژو تیپ pars-xu7 دوگانه( مزایده خودرو و ملک )