• مزایده یکدستگاه خودرو پیکان مدل 1376( مزایده خودرو و ملک )