• مزایده  یکدستگاه اتومبیل سواری تیبا 2 ( مزایده خودرو و ملک )