• مزایده یکدستگاه خودروی سواری پیکان مدل 1383  سفید( مزایده خودرو و ملک )