• مزایده  یک دستگاه خودرو پرایدصبا معیوب( مزایده خودرو و ملک )