• car

توضیحات

1 - عرصه 114مترمربع هرمترمربع 80/000/000 ریال ........................................... جمعاً 9/120/000/000ریال 2 - اعیانی طبقه زیرزمین 114 مترمربع هر مترمربع 16/000/000 ریال.................. جمعاً 1/824/000/000 ریال 3 - اعیانی طبقه همکف 93مترمربع هر مترمربع 18/000/000 ریال .................... جمعاً 1/674/000/000ریال 4 - اعیانی طبقه اول با تراس 93مترمربع هر مترمربع 17/000/000 ریال ........... جمعاً 1/581/000/000ریال 5اتاق تک در کنار خرپشته 45مترمربع هر مترمربع 15/000/000 ریال ................. جمعاً 675/000/000ریال 6- حیاط سازی و انشعابات (اب و برق و گار ......................................................... جمعاً 300/000/000 ریال پلاک فوق الذکر جمعا به مبلغ 15/174/000/000 ریال معادل : پانزده میلیاردو یکصدو هفتادو چهار میلیون ریال ارزیابی شده است

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

197659

استان برگزاری

قم

قیمت :

1,500,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه