• مزایده سواری پژو پارس به رنگ سفید( مزایده خودرو و ملک )