• مزایده  سواری تیبا 90دو گانه سوز( مزایده خودرو و ملک )