• مزایده  خودرو کامیون کشنده -ایویکو( مزایده خودرو و ملک )