• مزایده یک دستگاه  خودروی سواری  پیکان( مزایده خودرو و ملک )