• مزایده موتورسيكلت پرواز تيپ : 200( مزایده خودرو و ملک )