مزایده یکدستگاه خودرو پیکان سواری تاکسی به زرد رنگ( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 197443
استان برگزاری : لرستان
قیمت : 23,000,000 تومان
تصویر2
تاریخ انتشار : 1400/01/21
مهلت شرکت تا : 1400/02/11
مزایده یکدستگاه خودرو پیکان سواری تاکسی به شماره 651 ت 18 ایران 31 زرد رنگ
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.