• مزایده  خودرو پژو پارس مدل 1389 به رنگ خاکستری متالیک( مزایده خودرو و ملک )