• مزایده شش دانگ پراید دوگانه سوز84 ( مزایده خودرو و ملک )